سوابق تحصیلی

  کارشناسی شیلات ومحیط زیست(72-68)-کارشناسی ارشد شیلات(75-72)دکتری تخصصی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران(83-79)، فوق دکتری (Post doc) مدیریت سواحل دانشگاه UPM مالزی سال (89)

رتبه ممتازکارشناسی وکارشناسی ارشد در سالهاي 72و75.

رتبه ممتاز دوره دکتری (PhD) و كسب عنوان ویژه جهت دفاع رساله دكتري با رتبه عالی.

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.