سوابق علمی

 عضورسمي وزارت جهادكشاورزي از سال 1372.

  • عضو هیات علمی ودانشيار آموزشی( پايه 19) موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی   وابسته به سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی از سال 1377تاکنون.
  • عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات وفناوری با گواهی هیات امنای دانشگاه های آن وزارت متبوع از سال1381 (مرتبه  علمی مربي تا دانشيار آموزشي).
  • دارای کد مدرسی( ID)  از دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان اولین گروه دارنده این مجوز با عنوان عضو کمیته تخصصی شيلات و آبزيان آن دانشگاه.
  • بورسيه هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد لاهیجان) در سالهای 73 و74.

18 سال تدریس آکادمیک وعلمی کاربردی در دانشگاه ها ومراکز آموزشی و تحقيقاتي كشور : بوشهر، گیلان ،مرکز آموزش عالي علمي كاربردي میرزا کوچک خان رشت، مرکزآموزش علمی کاربردی سيستان و بلوچستان(چابهار)،مركز آموزش عالي علمي كاربردي هرمزگان(بندرعباس)، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد واحد قائمشهر، اصفهان ومرکزآموزش علمی کاربردی اصفهان،مرکز آموزش علمی کاربردی شیراز ، مرکزآموزش علمی کاربردی اهواز، دانشگاه آزاد

  • عضورسمي وزارت جهادكشاورزي از سال 1372.
  • عضو هیات علمی ودانشيار آموزشی( پايه 19) موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی   وابسته به سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی از سال 1377تاکنون.
  • عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات وفناوری با گواهی هیات امنای دانشگاه های آن وزارت متبوع از سال1381 (مرتبه  علمی مربي تا دانشيار آموزشي).
  • دارای کد مدرسی( ID)  از دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان اولین گروه دارنده این مجوز با عنوان عضو کمیته تخصصی شيلات و آبزيان آن دانشگاه.
  • بورسيه هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد لاهیجان) در سالهای 73 و74.

18 سال تدریس آکادمیک وعلمی کاربردی در دانشگاه ها ومراکز آموزشی و تحقيقاتي كشور : بوشهر، گیلان ،مرکز آموزش عالي علمي كاربردي میرزا کوچک خان رشت، مرکزآموزش علمی کاربردی سيستان و بلوچستان(چابهار)،مركز آموزش عالي علمي كاربردي هرمزگان(بندرعباس)، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد واحد قائمشهر، اصفهان ومرکزآموزش علمی کاربردی اصفهان،مرکز آموزش علمی کاربردی شیراز ، مرکزآموزش علمی کاربردی اهواز، دانشگاه آزادتنكابن، دانشگاه آزادبندرعباس، دانشگاه هرمزگان - بين المللي قشم و تدريس دربيش از 25 دوره آموزش كوتاه مدت جهت شاغلين زيربخش شيلات و آبزيان در شمال وجنوب کشور.

استادراهنما ومشاور24 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در 1-دانشگاه تهران 2-دانشگاه هرمزگان3- دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر4- دانشگاه آزاد اهواز 5- دانشگاه‌‌‌‌ آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، 6- دانشگاه آزاد تنكابن ، 7- دانشگاه آزاد واحد بندر عباس 8- دانشگاه آزاد لاهيجان.

  • استاد راهنمای 72 پروژه کارشناسی علمی کاربردی دردانشگاه ها و مراکزآموزش عالي علمي كاربردي جهاد کشاورزی رشت، بوشهر،اصفهان، چابهار و بندر عباس .

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.