مقالات چاپ شده علمي پژوهشي و ISC (جهان اسلام)

1- بررسي خصوصيات شوري و دمايي لابستر Panulirus homarus درياي عمان. (علمي پژوهشي وISC ). مجله  علمی شيلات ايران- پاييز 77.
2- برخی ازخصوصیات زیستی دلفین ماهی دریای عمان در رابطه با پرورش آتی آن. (علمي پژوهشي وISC ).مجله علمی شيلات ايران -تابستان 1379
3- بررسی تنوع گونه ای راسته کفشک ماهی شکلان آبهای ساحلی خلیج فارس هرمزگان بااستفاده از روشهای مورفومتریک ومریستیک (علمی پژوهشی و (ISC. مجله علوم دریایی ایران،تربیت مدرس-زمستان 1384.
4- تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل ماهیان (Huso huso ) جوان پرورشی. (علمی پژوهشی و ISC)، فصلنامه پژوهش و سازندگی. پاییز 1385.
5- شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان در آبهای ساحلی خلیج فارس (استان خوزستان)با روشهای مورفومتریک ومریستیک (علمي پژوهشي وISC ). مجله علمی شيلات ايران -تابستان 1385.
6- شناسایی گونه ای راسته کفشک ماهی شکلان آب های خلیج فارس محدوده بوشهر(علمی پژوهشی و ISC). فصلنامه پژوهش وسازندگی – پاییز1387.
7- بررسي تغييرات مقادير كورتيزول و هورمون هاي جنسي سرم به هنگام حمل مولدين ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum). (علمي پژوهشي وISC ).مجله علمی شيلات ايران .پاييز1386.  
8- عوامل موثر برموفقيت شغلى دانش آموختگان رشته های شیلات وآبزیان، مركزآموزش خليج فارس بوشهر (علمی پژوهشی و (ISC مجله پژوهش مديريت آموزش كشاورزى -پاييز1389.  
9- تعيين الگوي برداشت ميزان حداكثربرداشت و بازگشت شيلاتي ماهي هوور (T.tonggol)در آبهاي استان هرمزگان. ((علمي پژوهشي وISC ).مجله  علمی شيلات ايران. زمستان 90 .  
10- تعيين فلور باكتريايي مولدين قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و شناسايي باكتريهايي با احتمال خواص زيست ياري. فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري (علمی پژوهشی و (ISC، زمستان سال 91.  
11- پارامترهای رشد وتعیین سن ماهی هوور( Thunnus tonggol) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آب های استان هرمزگان( فصلنامه منابع طبيعي شیلات دانشگاه تهران، (علمی پژوهشی و ISC-بهار 91(.  
12- بررسي خواص پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء ماهي كپور سرگنده (Aristichthys nobilis) با استفاده از آنزيمهاي تجاري آلكالاز، پروتامكس و پاپاين. مجله علمي شيلات ايران. (علمي پژوهشي وISC ). چاپ سال92.  
13- مطالعه شیوع آلودگی ماهی کپور (Cyprinus carpio) به انگل های کرمی بیماری زا درسه ناحيه از درياچه سد طالقان(علمي پژوهشی) مجله علوم زيستي دانشگاه آزاداسلامي واحدلاهيجان.گواهی چاپ  1390.  

Copyright © 2013. All Rights Reserved.