تالیف و تجديد چاپ کتاب دانشگاهي

 1-کتاب زبان تخصصی شیلات-انتشارات سمت-1379،با ششمین بار تجديد چاپ،آخرين تجديد چاپ تابستان سال 90 (چاپ ششم،سال1390).

2- کتاب ماهی شناسی با تاکید بر ماهیان آبهای ایران-با يكبار تجديد چاپ در سال 1387،انتشارات موسسه علمی کاربردی ودانشگاه جامع علمی کاربردی-1385( چاپ دوم سال1387).

3- کتاب آکواریوم برای همه-انتشارات نقش مهر-1385چاپ اول، دومین تجديد چاپ سال 1388.

4- كتاب فناوری تولیدفراورده های شیلاتی- انتشارات موسسه علمی کاربردی ودانشگاه جامع علمی کاربردی-1389.

5-کتاب مدیریت شیلاتی- انتشارات موسسه علمی کاربردی ودانشگاه جامع علمی کاربردی-1389.

6- کتاب رده بندی ماهیان- انتشارات موسسه علمی کاربردی ودانشگاه جامع علمی کاربردی-1390.

7- تكثير مصنوعی ماهيان (دریایی وآب شیرین) – انتشارات نقش مهر-1391.

8- کتاب صيد وفرآوری میگوی پرورشی- انتشارات موسسه علمی کاربردی ودانشگاه جامع علمی کاربردی - در دست چاپ.

9- شناخت و نگهداري ماهيان آكواريومي- انتشارات موسسه علمی کاربردی ودانشگاه جامع علمی کاربردی- در دست چاپ.

10- بیوتکنولوژی آبزیان کاربردی در صید،فرآوری وآبزی پروری.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی .سال چاپ 1392.

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.