ويراستار علمي كتاب

 

 

 

ويراستار علمي كتاب (6 عنوان)

1- بيولوژي ميگو ( مولف دكتر نياميمندي) 

2- شناخت مواد اوليه و ابزار صيادي (مولف مهندس ايران)

3- روشهاي صيد آبزيان(مولف دكتر خاني پور)

4- زيست شناسي آبزيان (مولف دكتر ولي نسب)

5- آموزش پرورش در محيط زيست ( مولف دكتر ولي اللهي)

6- اصول و روشهاي نگهداري فرآورده هاي دريايي دردست چاپ (مولف دكتر امينيان)

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.