اجراي طرح هاي تحقیقاتی

 1- خصوصیات زیستی دلفین ماهی دریای عمان-از سال1373 تاسال 1374-مجری

مصوب کد دارموسسه تحقیقات شیلات ایران. (باارائه گزارش نهايي).

2- استاندارد شناورهای صیدوصیادی بوشهر وهرمزگان-1379الي 1381-مجری

مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه تحقیقات شیلات ایران(باارائه گزارش نهايي).

3- طرح تحقیقاتی شناسایی گونه ای کفشک ماهی شکلان آبهای ایرانی خلیج فارس(خوزستان-بوشهر-هرمزگان)-1382 الي1384-مجری مسئول(باارائه گزارش نهايي)مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه تحقیقات شیلات ایران.

4- اثرات ویتامین C بربرخی شاخص های هماتولوژیک،بیوشیمیایی ومقاومت به بیماری در فیل ماهی1382 الي 1384-همکار(باارائه گزارش نهايي) مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی ودانشگاه تهران.

5- استاندارد سازی آزمایشگاه ها وپایلوت های مراکز مراکز آموزشی جهاد کشاورزی-1385-1380-همکار(مجری زیر بخش شیلات) (باارائه گزارش نهايي) مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی.

6- بررسی وتعیین استاندارد چشمه تور پره شرکت تعاونی های صیادی-1384تا1386-همکار- مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه تحقیقات شیلات ایران(باارائه گزارش نهايي).

7- بررسی وبهینه سازی الگوی اعتبار بخشی برای بکارگیری در ارزیابی مراکز آموزش علمی کاربردی-1381-ادامه دار-همکار(باارائه گزارش نهايي)مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه علمی کاربردی جهادكشاورزي.

8- نیازسنجی ترکیب نیروی انسانی شاغل در زیر بخش تولیدی جهادکشاورزی-1378-ادامه دار-همکار(باارائه گزارش نهايي)مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه علمی کاربردی جهادکشاورزی.

9- مدلسازي فيزيكي انتشار آلودگي نفتي در خليج فارس با تاكيدبر اثرات زيست محيطي منطقه استان هرمزگان سال هاي 86 تا89 .همكار بعنوان مدرس مركز آموزش جهادكشاورزي  استان مصوب پالايشگاه نفت بندرعباس - دانشگاه هرمزگان(باارائه گزارش نهايي).

10- بررسي رابطه آموزشهاي مركز آموزش عالي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس با اشتغال دانش آموختگان آن – همكار از سال 86الي89. مصوب سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي و موسسه علمي كاربردي جهاد كشاورزي(باارائه گزارش نهايي).

11- بررسي فلور باكتريايي مولدين قزل آلاي رنگين كمان وشناسايي باكتري هاي فعال وپروبيوتيكي. اجرا استان اصفهان- همكار ازسال 1388تا1390. مصوب كد دار سازمان تحقيقات، آموزش كشاورزي و موسسه علمي كاربردي جهادكشاورزي(باارائه گزارش نهايي).

12-شناسايي و بررسي تنوع ماهيان زينتي غير بومي موجود در ايران. ناظر- سال 87تا89. مصوب سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و موسسه علمي كاربردي جهاد كشاورزي.

13- طراحى تدوين استانداردهاى آزمايشگاه ها.پايلوت ها.كارگاه ها.ومزارع آموزشى رشته هاى علمى كاربردى بخش كشاورزى(رشته هاي علمي كاربردي شيلاتي) – مجريبخش شيلات-  1389 تاكنون ادامه دار. مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه علمی کاربردی.

14- تهيه فيله از ماهي كفشك تيزدندانPsettodes erumeiو ارزش غذايي گوشت آن در آبهاي بوشهر. مجري- سال 88-90. مصوب كددار سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و موسسه تحقيقات شيلات ايران(باارائه گزارش نهايي).

15- بررسي شاخص هاي بيولوژيک و  ترکيبات مغذي بدن  تون ماهيان گونه ماهي هوور (Thunnus tonggoll) و ارتباط آنها در سواحل خليج فارس- استان هرمزگان-مجري- 1389- ادامه دار .

مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وموسسه تحقيقات شيلات ايران.

مصوب کد دارسازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی وسازمان مدیریت برنامه ریزی

16- مديريت جامع خليج فارس- همكار طرح- مصوب دانشگاه دريايي خرمشهر و سازمان مديريت برنامه ريزي(مجری دکتر احمد سواری)  –سال 1380الي81.

17-بررسي اثربخشي رشته هاي شيلاتي مراكز آموزش عالي علمي كاربردي جهادكشاورزي از نظر اشتغال دانش آموختگان- همكار-1389-ادامه دار.

مصوب كددار سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي و موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.