تدوين و تصويب برنامه درسي وآموزشي

 اين امر با نگرش و رويكرد جديد برنامه های كارداني و كارشناسي شيلات به گرايش هاي مختلف ذيل براي اولين بار در كشور با همكاري ساير متخصصين دانشگاه ها،به عنوان رئيس گروه تخصصي شيلات وآبزيان در دانشگاه جامع علمي كاربردي در مدت پانزده سال تصدی در این سمت صورت پذيرفت. دانلود کنید

1- تدوين سه برنامه درسي علمي كاربردي در طي سالهاي 1372-1375.

كارداني تكثيروپرورش آبزيان (آب شيرين و ميگو)

كارداني عمل آوري فرآورده هاي شيلاتي

كارداني تكنولوژي صيد وبهره برداري آبزيان

دفاعيه گروه هشتم(كشاورزي) وزارت علوم تحقيقات فناوري براي اولين بار در كشور.

2- تدوين و تصويب برنامه كارشناسي ناپيوسته مهندسي صيد و بهره برداري آبزيان سال 1379.

3- تدوين و تصويب برنامه كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكثيروپرورش آبزيان.

4- تدوين و تصويب برنامه كارشناسي ناپيوسته مهندسي فرآوري محصوات شيلاتي.

دفاعيه و تصويب سال 1381 گروه هشتم شورايعالي برنامه ريزي درسي وزارت علوم تحقيقات فناوري براي اولين بار دوره هاي كارشناسي شيلات به گرايش مختلف فوق الذكر در دانشگاه جامع تجربه گرديد.

5- تدوين وتصويب برنامه كارشناسي ارشد مديريت شيلاتي درسال 1385.

دفاعيه و تصويب شوراي برنامه ريزي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي اولين بار در كشور

6- تدوين وتصويب برنامه كارداني تكثيروپرورش آبزيان زينتي در سال 1387 و پودماني آن.

دفاعيه و تصويب شوراي برنامه ريزي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي اولين بار در كشور.

7- تدوين وتصويب برنامه كارداني حفاظت از ذخايرومنابع آبزيان در سال 1388 و پودماني آن.

دفاعيه و تصويب شوراي برنامه ريزي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي اولين بار در كشور.

8- تدوين وتصويب 6برنامه كارداني و كارشناسي ناپيوسته پودماني شيلاتي در سال 1389.

دفاعيه و تصويب شوراي برنامه ريزي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي اولين بار در كشور.

9- استقرار نظام ملي مهارات و فناوري رشته هاي شيلاتي باطراحي 11 عنوان برنامه درسي شيلاتي (گرم آبي،سرد آبي و خاویاری و...) در دانشگاه جامع در ارديبهشت ماه سال 1391 براي اولين بار در كشور.

10-تصويب برنامه فناوري ارشد بيوتكنولوژي آبزيان در دوره هاي علمي كاربردي در شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات وفناوري در آذرماه 1391براي اولين بار در كشور.

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.